Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Artist Lariel-3105Female/Vietnam Recent Activity
Deviant for 9 Months
Needs Core Membership
Statistics 23 Deviations 1,214 Comments 3,369 Pageviews
×

Comments


Add a Comment:
 
:iconlariel-3105:
Lariel-3105 Featured By Owner Oct 13, 2016
njck nì đã pỵ hack 
Reply
:iconvingic:
VingiC Featured By Owner Oct 14, 2016   Digital Artist
=)))) Bộ tưởng DA dễ hack lắm sao ? Mà DA cưng thì có clg để người ta dòm ngó ?
Reply
:iconkaddy-k:
Kaddy-K Featured By Owner Edited Oct 14, 2016  Student Artist
- Vãi cả bị hackkk =))) DeviantArt mà hack được,PHỤC LUÔN :vvv 
- Tag vào cho xem nè :vvv :iconsan-design-cucheo:
Reply
Flagged as Spam
:iconlariel-3105:
Lariel-3105 Featured By Owner Oct 11, 2016
Trả lời luôn
Tôi không phải Yeudesign 
Reply
:icondnishesth-san:
DnishesTH-San Featured By Owner Oct 12, 2016   Artisan Crafter
. chối làm đéo gì vậy nè 
Reply
:iconlariel-3105:
Lariel-3105 Featured By Owner Oct 11, 2016
Qua đây thì đừng nói " Watch backkk....?! " nhé
Từ giờ mấy bạn đừng nói kiểu đó nữa
Nghe như ra lệnh lắm :)))
Mình sẽ không còn dễ tính nữa đâu
Okie ?!
You can Reading ...
Reply
:iconsteal-the-shows:
Steal-The-Shows Featured By Owner Oct 18, 2016
Bạn cũng lêmặt ra xin suốt còn gì= ))
Reply
:iconlariel-3105:
Lariel-3105 Featured By Owner Oct 11, 2016
Laugh out Loud :)))
=]]
Reply
:iconvingic:
VingiC Featured By Owner Oct 10, 2016   Digital Artist
m là YeuDesign ? 
Reply
Add a Comment: